Filter by type:

Sort by year:

Algoritma Çözümünde Öğrenci Tercihlerinin Göz İzleme Tekniği ile İncelenmesi: Akış Şeması ve Sözde Kod

Bildiriler
Ali Geriş, Mehmet Elibol, Nesrin Özdener
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2017, Malatya, Türkiye, Sayfalar:477-487
Publication year: 2017

Algoritma Çözümünde Öğrenci Tercihlerinin Göz İzleme Tekniği ile İncelenmesi: Akış Şeması ve Sözde Kod

Özet

Bu çalışmanın amacı, basamakları verilen bir algoritmayı anlamaları ve çözüme ulaşmaları esnasında öğrenciler tarafından izlenen yolların ortaya çıkarılmasını sağlamak ve algoritma öğretimine katkıda bulunacak öneriler geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda durum çalışması olarak desenlenen çalışma, Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören ve çalışmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 18 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Göz izleme tekniği ile katılımcıların, iki farklı sunuş yoluyla (sözde kod ve akış şeması) basamakları verilen bir algoritmayı çözümleyerek anlamaları ve doğru çıktıyı bulmaları esnasında izledikleri yollar kayıt altına alınmıştır. Araştırma bulgularına göre öğrenciler, soruların özellikle döngü bölümlerine odaklanmakta ve en fazla zamanı burada harcamaktadır. Bununla birlikte, katılımcıların döngülerin bitiş noktalarını yeteri kadar dikkate almamaları sebebiyle doğru cevabı bulamadıkları gözlemlenmiştir. Diğer araştırma bulgularına göre, öğrencilerin deneyimlerinden yola çıkarak akış şemasını tercih etmelerine rağmen sözde kod sorusundan da karşılaştırmalar yaparak yardım aldıkları, soruları çözme sürelerinin benzer oldukları ve soru sırası fark etmeksizin ekranın solundan okumaya başladıkları görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Sözde kod, akış şeması, göz izleme tekniği.

Using Eye-Tracking Technology for Investigating Student Preferences in Solving Algorithm Problems: Flowcharts vs. Pseudocode

Abstract

The aim of this study is to discover the strategies that students follow during solving and understanding a software algorithm given in multiple steps and to provide further insight into the teaching of algorithms. The study, which follows a case study research method, investigates 18 students studying at Marmara University Department of Computer Education and Instructional Technology. The strategies followed by students for understanding a software algorithm problem given in multiple steps and in two different representations (flowchart and pseudocode) were attempted to be discovered by analyzing the eye-tracking data captured while the students tried to find solutions. Findings indicated that students especially focused on the aspects of the questions pertaining to programmatical loops and spent the most of their allocated time in doing so. However, it was observed that they could not find the correct answer due to lack of correct evaluation regarding the break points of loops that were part of the algorithm. Other findings have shown that students preferred type of problem representation was flowcharts, due to prior experience in using these. Still, it was displayed that pseudocode questions also provide a supporting mechanism by being used for comparison and that the time students took in answering these were similar to flowchart questions. Lastly, it was shown that students always start reading from the left-side of the screen regardless of the order of the questions they were focusing on.

Keywords: Pseudocode, flowchart, eye-tracking.

BÖTE Mezunlarının Tecrübelerini Paylaştığı Web Platformunun (botemezunu.com) Tasarlanması ve Geliştirilmesi

Bildiriler
Mehmet Elibol, Begüm Pişkin, Gamze Erdem, Fatmanur Çağlar
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2017, Malatya, Türkiye, Sayfalar:751-752
Publication year: 2017

BÖTE Mezunlarının Tecrübelerini Paylaştığı Web Platformunun (botemezunu.com) Tasarlanması ve Geliştirilmesi

Özet

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE) Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması sonucu 1998 yılında öğrenci almaya başlamıştır ve günümüze kadar sayısız mezun vermiştir. BÖTE Bölümü Eğitim Fakültesi altında yer almasına rağmen mezunları öğretmenlik dışında birçok alanda çalışmaktadır. Özellikle son yıllarda öğretmenlik mesleği dışında birçok alanda çalışan BÖTE Mezunlarını görmek mümkündür. Mezunlarının birçok farklı sektörde çalışmasına rağmen, öğrencilerin üniversite hayatlarında bunu fark edemedikleri ve mezunların kariyer tecrübelerinden yararlanamadıkları gözlemlenmektedir.
Bu çalışma kapsamında Tasarım ve Geliştirme Araştırma Modeli (Design and Development Research) kullanılarak mezunların tecrübelerini aktaracakları bir platformun tasarlanması amaçlanmıştır. Analiz çalışmalarında; farklı alanlarda önceki çalışmalar incelenmiş ve sadece platform tasarlanırsa mezunların bu platforma tecrübelerini girme konusunda isteksiz olacakları fark edilmiştir. Bu problemi çözmek ve öğrencilerin mezunların kariyer imkanlarından yararlanması amaçlandığı için, öğrencilerin mezunlarla tanışarak röportajlar gerçekleştirmesi ve röportaj sırasında elde edilen tecrübelerin yazıya geçirilerek bu platform üzerinde yayınlanmasına karar verilmiştir.
Sonuç olarak platform üzerinde BÖTE Bölümünde ders vermekte olan 6 akademisyen ve Bilgisayar Öğretmeni, Akademisyen, Eğitim ve Öğretim Teknoloğu, Sistem ve Ağ Uzmanı, Yazılım-Tasarım Geliştirme Uzmanı, Proje Yöneticisi gibi farklı alanlarda çalışmakta olan 32 BÖTE Bölüm Mezunu tecrübesi botemezunu.com platformu üzerinde yayınlanmıştır.
Platform istatistiklerine (1 Nisan 2016 ve 18 Mart 2017 arası) bakıldığında; 11212 kullanıcı 15511 kez ziyaret etmiştir. Bu ziyaretler sırasında toplam 45375 defa sayfa görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Bir ziyaretçinin ortalama oturum süresi 03:08 dakika olmuştur ve platformu ziyaret eden bir ziyaretçinin platform üzerinde zaman geçirdiğini göstermektedir.

Design and Development of the Web Platform (botemezunu.com) Where CEIT Graduates Share Their Experiences

Abstract

Following the reconstruction of Computer Education and Instructional Technologies Department (CEIT), the department began accepting students in 1998 and has produced a great number graduates until today. Despite being a part of Faculty of Education, CEIT graduates work in many different fields apart from teaching. Especially in recent years, it is possible to see CEIT graduates work in many fields apart from the teaching profession. Even though the graduates work in many different sectors, it is observed that students cannot realize this fact during their university life and cannot benefit from the career experiences of the graduates.
Within the scope of this study, it has been aimed to design a platform by using the Design and Development Research Model with an aim that the graduates share their experiences. In the analysis studies, previous studies in different fields have been examined and it has been observed that the graduates will be reluctant to use this platform for sharing their experiences if the platform is just designed for entering experiences. Therefore, to solve this problem and enable that the students benefit from the career opportunities of the graduates, it has been decided that the students will conduct interviews with the graduates and then the experiences obtained during these interviews will be shared on the platform.
Consequently, the experiences of 6 academicians and 32 CEIT graduates working in different fields such as Computer Teacher, Education and Training Technologist, System and Network Specialist, Software-Design Development Specialist and Project Manager have been published on botemezunu.com platform.
When the platform statistics (between 1 April 2016 and 18 March 2017) are analyzed; it is seen that 11212 users visited the platform for 15511 times. During these visits, the number of page views was 45375. The average session duration of a visitor was 03:08 minutes and this shows that a visitor visiting the platform spent time on the platform.

Scrum Metodu Kullanılarak Bir Mobil Uygulama Geliştirme Sürecinin Gerçekleştirilmesi

Makaleler
Mehmet ELİBOL, Çiğdem Selçukcan EROL
Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, Nisan 2017, Sayfalar 169-176
Publication year: 2017

Scrum Metodu Kullanılarak Bir Mobil Uygulama Geliştirme Sürecinin Gerçekleştirilmesi

Özet

Bu çalışmanın amacı, Scrum metodu kullanılarak geliştirilen bir mobil uygulama sürecindeki deneyimlerden yola çıkılarak bu süreçle ilgili önerilerde bulunmaktır. Bu kapsamda klinik araştırmalar alanında ihtiyaç duyulan bir mobil uygulamanın, Scrum metodu ile gerçekleştirilme süreci detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Bu süreçte ön plana çıkan noktalar, projeye başlamak için ekiplerin nasıl oluşturulduğu, müşterinin ihtiyaçlarının nasıl tespit edildiği, süreç içinde değişen müşteri isteklerinin nasıl yönetildiği, bu süreçte şeffaflık, denetim ve adaptasyonun nasıl gerçekleştirildiği Scrum sürecindeki kavramlar (Koşu, Ürün İçeriği, vb.) baz alınarak detaylandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler— Mobil Uygulama Geliştirme, Çevik Metodlar, Scrum

Implementation of a Mobile Application Development Process Using Scrum Method

Abstract

The purpose of this study is to suggest the process from the experiences of a mobile application developed using the Scrum method. In this context, the process of carrying out a mobile application, which is needed in the field of clinical researches, with the Scrum method is explained in detail. The concepts in the Scrum process (Sprint, Product Backlog, etc.) are based on the points that are at the forefront of this process, how the teams are set up to start the project, how customer needs are identified, how customer requests are changed in the process and how transparency. Keywords— Mobile Application Development, Agile Methods, Scrum

Mobil Uygulamalarda Kullanıcı Deneyimi Elde Etmeye Yönelik Bir Çalışma

Mobil Uygulamalarda Kullanıcı Deneyimi Elde Etmeye Yönelik Bir Çalışma

Bildiriler
Mehmet Elibol, Çiğdem Selçukcan Erol
Dijital Life Environment, 04-06 May 2015,İstanbul, Turkey,ISBN: 978-605-07-0590-4, Pages 183-197
Publication year: 2015

Özet
Akıllı telefonların hayatımıza girmesi ile birçok alanda mobil uygulama ihtiyacı doğmuştur. Mobil uygulama geliştiriciler, sonsuz gibi görünen bu ihtiyaçları karşılamak için, daha fazla sayıda kişi tarafından kullanılabilecek, müşteri memnuniyeti odaklı uygulamaları geliştirme çabası içerisine girmektedirler. Mobil uygulama pazarında kalıcı olabilmenin anahtarlarından biri şüphesiz müşteri memnuniyeti olarak görülmektedir. Müşteri memnuniyetini sağlamak için bazı durumlarda anket aracılığı ile geri bildirim alınmaktadır. Geri bildirimi iyi analiz edebilmek için kullanıcı davranışlarının doğru şekilde tespit edilmesi çok önemli olmaktadır ve bunun için geliştirilmiş araçlar mevcuttur. Bu araçlardan biri olan Appsee yazılımı ile analiz edilmek istenen uygulamayı kullanan kullanıcıların, uygulama üzerinde hangi bölgeleri tıkladıkları, hangi sayfada ne kadar süre bulundukları, ekran üzerinde nasıl hareket ettikleri ısı haritaları ve video kayıtları şeklinde tespit edilmektedir.
Bu çalışmada İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İlaç Araştırmaları birimi için geliştirilmiş “İyi Klinik Araştırma” uygulaması kullanıcı davranışları Appsee yazılımı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda; uygulamayı kullanan kullanıcıların, uygulama üzerinde hangi bölgeleri tıkladıkları, hangi sayfada ne kadar süre bulundukları, ekran üzerinde nasıl hareket ettikleri ısı haritaları ve video kayıtları şeklinde elde edilmiştir. Bu ısı haritaları gerçek kullanıcı deneyimlerini yansıtmaktadır. Elde edilen kullanıcı deneyimleri doğrultusunda, mevcut uygulama güncellenerek uygulamanın daha kullanıcı dostu olarak düzenlenmesi planlanmaktadır. Sonuç olarak mobil uygulama geliştiricilerin, gerçek kullanıcı deneyimleri elde etmek için, uygulamalarını platformlarına uygun olan yazılımlarla analiz etmeleri önerilmektedir.

gender-differences

Gender differences in computer-related achievement, anxiety and attitude: A meta-analysis in Turkey sample

Makaleler
Esad Esgin, Mehmet Elibol, Muhammed Dağlı
Global Journal of Computer Sciences: Theory and Research, Volume 06, Issue 1, 2016, Pages 02-09
Publication year: 2016

Abstract

The aim of this study is to analyze the gender differences on computer-related achievement, anxiety and attitude in Turkey sample. With an aim to combine the results obtained from the independent studies conducted on computer achievement, computer anxiety and computer-related attitude; three different meta-analysis studies were conducted. Various criteria were used in order to determine which studies were going to be included in metaanalysis. Within this context, both Turkish and English studies conducted during 2000-2014 were analyzed; 16 studies on achievement, 17 studies on anxiety and 30 studies on attitude from Turkey sample containing sample size, standard deviation and average values were included in the research. The studies containing the relevant data were analyzed with random effects model. As result of the study, effect size of gender differences for computer achievement, computer anxiety and computer-related attitude were found as 0.012, 0.237 and 0.114 respectively. The values obtained were evaluated according to the classification made by Thalheimer and Cook [30], it was detected that effect sizes regarding gender differences for computer achievement and computer-related attitude were negligible but effect sizes regarding gender differences for computer anxiety were small in favor of male individuals. Consequently, it was determined that there was no difference in computer achievement and computerrelated attitude of male and female individuals and the anxiety levels of females are higher than the anxiety levels of males.

Keywords: computer achievement, computer anxiety, computer-related attitude, gender differences, meta-analysis

I Learn For My Hobby: How Much Are Aquarists Satisfied?

Bildiriler
Harun Aksaya, Arda Arşık, Mehmet Elibol, Ali Erdoğan, Kadir Burak Olgun, Mustafa Özcan, Zerrin Ayvaz Reis
International Educational Technology Conference 2015 Proceedings Book, May 27-29 2015, İstanbul, Turkey, ISSN:2146-7366, Pages 557-576.
Publication year: 2015

Abstract
Since smart devices provide mobility convenience, in the field of information technology the need to popularize software applications for mobile/smart devices has emerged. Despite of these developments, web applications still maintain their importance. Therefore, IT (Information Technologies) studies are carried out by paying regard to the both situations for software developers. Today, for individuals who work in big cities under excessive stress it is very important to spend their free times effectively and to turn free time activities into a relaxing process. The activities performed in this process are called hobby. For beginners, it is generally insufficient to have a desire for the field of hobby and they need additional information for the activity to be performed. It is important for them to know what to do when they encounter any problem. Individuals obtain these essential information through the experts in the enterprises selling hobby materials, websites on the internet, related forums or their friends. In order to maintain hobbies effectively and healthily, it is very important to obtain information only from those experienced in the field of hobby. In this study, for those who want to take up the aquarium hobby; a basic training platform appropriate for the instructional design principles and that includes the important matters in the maintenance and placement of the aquarium as well as aquarium and fish selection was designed. The platform was developed in a way to be accessed from classical web browsers and mobile devices. The aim of the study is to increase the satisfaction among the learners using web and mobile environment. The content developed in this regard was offered to the study group consisting of users in mobile and web environments. The group was selected from the individuals using popular aquarium forums on the internet according to the principle of voluntariness. At the end of the training process, a satisfaction survey was applied to the learners and the obtained data were analyzed by using a web analysis tool.

Eğitsel artırılmış gerçeklik uygulamalarının incelenmesi: Android işletim sistemi örneği

Makaleler
Ahmet Arslan, Mehmet Elibol
International Journal of Human Sciences, Volume 12, Issue 2,July 1 - December 31 2015, 1792-1817
Publication year: 2015

Özet

Bu çalışmanın amacı mobil cihazlar için geliştirilmiş eğitsel artırılmış gerçeklik uygulamalarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Android işletim sistemi ile sınırlandırılan mobil eğitsel arttırılmış gerçeklik uygulamaları Google Play Markette indirilme sayısına göre listelenen ilk 100 sonuç değerlendirmeye alınarak çeşitli açılardan incelenmiştir. Yapılan bu incelemeler şu noktaları kapsamaktadır: (1) incelemeye alınan uygulamaların artırılmış gerçeklik özelliği taşıyıp taşımadığı, (2) uygulamaların yayınlandıkları market kategorisi, (3) araştırmacıların kategorilendirme sonucu oluşan tablo, (4) uygulamalarda işlenen konuların dağılımı, (5) artırılmış gerçeklik uygulamasının çalıştığı alan, (6) artırılmış gerçeklik uygulamalarının son güncellenme tarihleri ve (7)artırılmış gerçeklik uygulamalarının indirilme sayıları. Bu noktalarda yapılan incelemelerin ardından dikkat çeken ve eğitim için önemli olduğu düşünülen 18 adet uygulama detaylıca incelenerek tanıtımları yapılmıştır. Araştırma sonucunda, artırılmış gerçeklik uygulamalarının ağırlıklı olarak kağıt (kitap, dergi, çıktı) üzerinde çalıştığı ve artırılmış gerçeklik olarak kağıt üzerindeki işaretleyici okutulduğunda video oynatan uygulamalar şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

Abstract

The aim of this study is to examine the educational augmented reality applications developed for mobile devices. In accordance with this aim, mobile educational augmented reality applications restricted by Android operating system were searched under the keywords “Augmented Reality and Education” in the Google Play Store and the first 100 results enumerated according to the downloading number were taken under review and evaluated from different perspectives. This evaluation addresses the following points: (1) whether the evaluated applications have the characteristics of augmented reality, (2) market category of the applications where they are published, (3) the table formed as a result of classification of the researchers, (4) distribution of the subjects in the applications, (5) the area on which augmented reality application runs, (6) last update date of augmented reality applications and (7) downloading number of augmented reality applications. After evaluation of these points 18 applications which take much attention and are considered as important for the education have been evaluated in detail. As the result of study, it was concluded that augmented reality applications run mainly on paper and when the pointer on the paper is swiped as augmented reality they are video – playing applications.